Executive Management

as of Jun. 18, 2014

Board of Directors

Chairman Kanshiro Toyoda
President Fumio Fujimori
Executive Vice Presidents Toshikazu Nagura
  Makoto Mitsuya
  Naofumi Fujie
  Toshiyuki Mizushima
Directors Kazumi Usami
  Takashi Enomoto
  Takeshi Kawata
  Mutsumi Kawamoto
  Yasuhide Shibata
  Toshio Kobayashi
  Tsunekazu Haraguchi

Audit & Supervisory Board Members

Audit & Supervisory Board Members Takashi Morita
  Masayoshi Hotta
  Shoichiro Toyoda
  Ryo Kobayashi
  Hikaru Takasu

PAGE TOP