Executive Management

as of Jun. 18, 2013

Board of Directors

Chairman Kanshiro Toyoda
President Fumio Fujimori
Executive Vice Presidents Shinzo Kobuki
  Toshikazu Nagura
  Takashi Morita
  Makoto Mitsuya
Directors Naofumi Fujie
  Kazumi Usami
  Toshiyuki Ishikawa
  Takeshi Kawata
  Mutsumi Kawamoto

Audit & Supervisory Board Members

Audit & Supervisory Board Members Toshihiro Gonda
  Masayoshi Hotta
  Shoichiro Toyoda
  Ryo Kobayashi
  Hikaru Takasu

PAGE TOP