Board of Directors

Chairman Kanshiro Toyoda
President Kiyotaka Ise
Director
 • Makoto Mitsuya
 • Toshiyuki Mizushima
 • Kazuhisa Ozaki
 • Tetsuya Otake
 • Toshio Kobayashi
 • Tsunekazu Haraguchi
 • Michiyo Hamada

Audit & Supervisory Board Members

Audit & Supervisory Board Member
 • Toshikazu Nagura
 • Masayoshi Hotta
 • Mitsuhisa Kato
 • Ryo Kobayashi
 • Hikaru Takasu

Operating Officers

President
 • Kiyotaka Ise
Executive Vice President
 • Toshiyuki Mizushima
 • Hiroaki Tatematsu
 • Kenji Suzuki
 • Shintaro Ito
 • Yoshihisa Yamamoto
Operating Officers
 • Masahiro Nishikawa
 • Koji Nakaie
 • Makoto Kamiya
 • Akimitsu Azuma
 • Hisanori Kobayashi
 • Muneo Kusafuka
 • Aritsune Kawasaki
 • Morito Oshita
 • Shinro Umemura
 • Yoshiaki Kuroyanagi
 • Hiroaki Nanahara
 • Kunihiro Yamada
 • Kazuto Koyama
 • Hiromasa Okawa
 • Kazuo Takemoto