Board of Directors

Chairman
 • Kanshiro Toyoda
Vice Chairman
 • Kiyotaka Ise
President
 • Moritaka Yoshida
Director
 • Kenji Suzuki
 • Shintaro Ito
 • Tsunekazu Haraguchi*1
 • Michiyo Hamada*1
 • Seiichi Shin*1
 • Koji Kobayashi*1

*1 Outside board members

Audit & Supervisory Board Members

Audit & Supervisory Board Member
 • Makoto Mitsuya
 • Kiyomi Kato
 • Hikaru Takasu*2
 • Junko Ueda*2

*2 Outside Auditors

Corporate Officers

President
 • Moritaka Yoshida
Executive Vice President
 • Toshiyuki Mizushima
 • Hiroaki Tatematsu
 • Kenji Suzuki
 • Shintaro Ito
 • Yoshihisa Yamamoto
Senior Executive Officer
 • Masahiro Nishikawa
 • Koji Nakaie
 • Makoto Kamiya
 • Akimitsu Azuma
 • Hisanori Kobayashi
 • Muneo Kusafuka
 • Aritsune Kawasaki
 • Morito Oshita
 • Shinro Umemura
 • Yoshiaki Kuroyanagi
 • Hiroaki Nanahara
 • Kunihiro Yamada
 • Kazuto Koyama
 • Hiromasa Okawa
 • Kazuo Takemoto