Board of Directors

Chairman Kanshiro Toyoda
President Kiyotaka Ise
Executive Vice President
 • Makoto Mitsuya
 • Toshiyuki Mizushima
Director
 • Kazumi Usami
 • Masahiro Nishikawa
 • Hiroshi Uenaka
 • Hitoshi Okabe
 • Kazuhisa Ozaki
 • Kanichi Shimizu
 • Haruhiko Amakusa
 • Toshio Kobayashi
 • Tsunekazu Haraguchi
 • Michiyo Hamada

Audit & Supervisory Board Members

Audit & Supervisory Board Member
 • Toshikazu Nagura
 • Masayoshi Hotta
 • Mitsuhisa Kato
 • Ryo Kobayashi
 • Hikaru Takasu

Operating Officers

Executive vice president
 • Hiroaki Tatematsu
Operating Officers
 • Kazumi Usami *
 • Takahisa Hirose
 • Masahiro Nishikawa *
 • Shinji Mio
 • Hiroshi Uenaka *
 • Shintaro Ito
 • Hirotoshi Ito
 • Makoto Kamiya
 • Hisanori Kobayashi
 • Katsuhiko Eguchi
 • Aritsune Kawasaki
 • Yoshio Sakamoto
 • Morito Oshita
 • Shunji Sakakibara
 •    
 • Shinro Umemura
 • Yoshiaki Kuroyanagi
 • hiroaki Nanahara

* Board of Directors