Executive Management

as of Jun. 16, 2017

Board of Directors

Chairman Kanshiro Toyoda
President Yasumori Ihara
Executive Vice Presidents Makoto Mitsuya
  Naofumi Fujie
  Hitoshi Okabe
Directors Kazumi Usami
  Kazuhisa Ozaki
  Masahiro Nishikawa
  Hiroshi Uenaka
  Satoshi Ogiso
  Kanichi Shimizu
  Toshio Kobayashi
  Tsunekazu Haraguchi
  Michiyo Hamada

Audit & Supervisory Board Members

Audit & Supervisory Board Members Toshikazu Nagura
  Masayoshi Hotta
  Mitsuhisa Kato
  Ryo Kobayashi
  Hikaru Takasu

※Outside board member under Japanese corporate law

PAGE TOP